Helse, miljø- og sikkerhetsplan for

Langøen Båtforening

1) Ansvar

Alle medlemmer og båteiere har et selvstendig og personlig ansvar for å bidra til å ivareta sikkerhet og miljøet i havna. Dette gjelder både ved bruk av båten, mens båten er i havn og under opplag og vedlikehold. Ingen  medlemmer må utvise adferd som setter helse, miljø eller sikkerhet i fare. Sikkerhetsansvaret er ikke lovfestet men foreningens forsikring legger føringer på hva som er rimelig adferd. Miljøansvaret er lovfestet i : Lov om vern mot forurensninger og avfall (Forurensningsloven). Vedlegg 2.

2) Intensjon

Det skal legges til rette for at vår havn skal fremstå som ren og ryddig, både på land og sjø.  Havnen skal bære preg av at det er  ordnede forhold. Gjennom dette skal vi  synliggjøre at vi er med på å ta et miljøansvar. Som eier og driftsansvarlige for havna, skal vi  oppfylle lovens krav til planer og praktiske tiltak, slik at alle medlemmer og båteiere med fast tilhold i vår havn og de som besøker vår havn, skal ha mulighet til å oppfylle lovfestede krav om vern mot forurensning og avfall. HMS-planen er et verktøy for styret og retningslinjer til de som er havnens brukere.

3) HMS-planens virkeområde

Denne planen omhandler det avfall og den  forurensning, og sikkerhetsaspektene, som er relatert til båtbruk, opplag, og vedlikehold, innenfor de rammer havnen er dimensjonert for, og for de aktiviteter som er tillatt innenfor havnens område på sjø og land. Ferdsel i havna er omtalt i havnereglementet.

Definisjoner, se forurensningslovens § 20-3. Spesielt punkt. 1, 4, 5, 8 og 9. Vedlegg 2. Se også Lov om fritids- og småbåter. Vedlegg 3

4) Bakgrunn

Våren 2011 har fylkesmennene sendt ut et brev til båtforeninger / marinaer, hvor det bl.a. står: For å redusere miljøgiftproblemet i  fjordområdene er det viktig at alle kilder til utslipplekkasje av rniljøgifter fra land stanses. Når det gjelder småbåthavner/marinaer skjer utslipp av miljøgifter først og fremst gjennom vedlikeholdsarbeid på båter, men også ved mangler ved avfallshåndtering og mottaksordninger. Under båtpussen oppstår det ulike typer farlig avfall, både i form av brukte kjemikaler (spillolje, frostvæske, etc.) og rester fra selve pussingen (slipestøv, malingsrester, bunnstoffrester etc.).
I henhold til forurensningsforskriften kapittel 20, skal ytre miljø vernes ved å sikre etablering og drift av mottaksordninger for avfall fra alle typer skip, herunder også fritidsbåter. Havneansvarlig (privat  eier/havnestyret/kommunen) skal ut fra behov for levering, sørge for etablering og drift av mottaksordninger for avfall, inkludert mottak for farlig avfall.

5) Krav om HMS-plan

I forurensningsforskriften $ 20-6 går det frem at havneansvarlig plikter å sørge for at avfallet blir mottatt og viderehåndtert i henhold til en hensiktsmessig plan. I  orurensningsforskriften kapittel 20, vedlegg l, går det frem hvilke klav som stilles til en slik avfallsplan. I eget vedlegg har vi laget en oversikt over de viktigste punktene. Sikkerhetsansvaret er dels nedfelt i Lov om fritids- og småbåter og i forsikringsbransjens krav og rammer.

6) Tilsyn med småbåthavner

På generelt grunnlag fører Fylkesmannen forurensningstilsyn for å forebygge og avdekke forurensning av det ytre miljø. Som et ledd i dette arbeidet inngår tilsyn med båtforeninger, småbåthavner / marinaer og båtverksteder. Tilsynsobjekter velges ut med bakgrunn utfordringer knyttet til avfallshåndtering. Det legges særlig vekt på håndtering av farlig avfall.

7) Lovverk

Denne HMS-planen er utarbeidet i samsvar med :
” Lov om vern mot forurensninger og om avfall ( Forurensningsloven ) ”
§ 7 og punkt I Generelle bestemmelser § 20.
Fylkesmannens vedlegg
I ” Krav til mottak og håndtering av avfall i havner ”.
III ” Standardiserte krav for mottak av farlig avfall fra skip ”.
II ” Generelle regler for alle skip ” § 23-4 Forbud mot tømming av kloakk.
Lov om fritids- og småbåter av 24. juni 1998

Aktuelt regelverk

Se lover og forskrifter på KLIFs hjemmeside www.klif.no eller www.regelhjelp.no og www.lovdata.no. Særlig aktuelt regelverk:

 • Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter Internkontrollforskriften, av 6.
  desember 1996 med senere endringer. ( ikke bindende for foreninger )
 • Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven), av 13. mars 1981, med senere endringer
 • Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven), av 6. november 1976, med
  senere endringer
 • Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kapittel 20 Levering og mottak av avfall
  og lasterester fra skip, av 1. juni 2004, med senere endringer
 • Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11 Farlig avfall, av 1. juni 2004,
  med senere endringer
 • Forskrift om begrensing i bruk av helse og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften),
  av 1. juni.2004, med senere endringer

8) Beskrivelse av rutiner og prosesser

En vurdering av behovet for mottaksanlegg i en havn på bakgrunn av behovet til de båtene som vanligvis anløper havnen.
a) Beskrivelse av havnen.
Vår havn er lokalisert på Kråkerøy i Fredrikstad kommune. Havnen ligger som en naturlig lagune på Langøya ved Gyteskjær. Havnen er bygget for å betjene lystbåter fra ca. 7 til ca. 42 fot. Båtplassene er ved flytebrygger og fastbrygger. Det er 250 båtplasser fra 2 til 4,5 meter. Det er organiserte 2 gjesteplasser. For vinteropplag er det plass til inntil 200 båter på land og ca. 20 båter i boblehavn. I sommerhalvåret er hovedaktiviteten båtbruk, noe opptak av båter for vedlikehold / reparasjon. Høst / vinter og vår består aktiviteten av opptak av båter for rengjøring og vinterlagring, eieres eget vedlikehold av båtene og sjøsetting i april / mai. Ved opptak, renspyles båter med trykkspyler. Dette foregår ved opptaksbrygga. Det foregår ikke kommersiell båtrelatert aktivitet i eller fra denne havnen ( verksteder, utleie, charter, o. l. ). Båteier kan leie inn profesjonelle aktører til arbeider som må utføres på stedet. Havnen har ikke anlegg for drivstoff fylling. Havnen har ubetjente stasjonære mottaksordninger og henteavtaler med godkjente operatører. Det er parkeringsplass for båtbrukernes biler.

b) Havnens organisasjon 
Vår havn er organisert som forening. Landarealet ligger på leiet grunn, med Fredrikstad kommune som grunneier. For øvrig eies havnen av de som har betalt medlemskontingent og/eller innskudd som gir rett til bruk av båtplass. Havnen har ikke noe forretningsmessig formål. Den drives på frivillig basis og har ingen ansatte. Årsmøtet er øverste myndighet. Årsmøtet fastsetter vedtekter og overordnede bestemmelser. Årsmøtet velger et styre som forestår den daglige drift av havnen. Styret har ansvar for å drifte havnen, i samsvar med de retningslinjer som er gitt av årsmøtet. Formannen er styrets øverste ansvarlige. Fra årsmøtet 2014 vil styret utpeke en miljøansvarlig.

c) Mottaksordninger som ansees nødvendige:
-Mottaksordning for brukte batterier.
-Mottaksordning for spillolje og oljefiltre.
-Mottaksordning for frostvæske.
-Mottaksordning for maling og lakkrester inkl. spann, bokser, pensler, etc. , samt støv fra sliping og skraping, inkl. ordning for oppsamling.
-Mottaksordning for ” annet avfall / industriavfall ” ved vår / høst klargjøring
(utrangerte presenninger, utskiftede deler, etc.).
-Mottaksordning for plast ( tomme kanner, etc.).
-Renseanlegg for spylevann fra rengjøring av båter.

For øvrig :
Mottaksordning for ”husholdningsavfall”, i samsvar med de regler som gjelder i kommunen.

d) Beskrivelse av mottaksanleggenes type og kapasitet
Havnen har som målsetting å få på plass en egne miljøstasjoner for spesialavfall, i løpet av 2013. Oppsamlingsløsning for evt. avrenning ved spyling, blir etablert når myndighetenes krav er ferdig utarbeidet. Det blir innlåsing av farlig avfall. Låseordning vil bli opprettet ved etablering av miljøstasjoner. Havnens miljøansvarlig har det daglige ansvaret for oppfølging av dette. Nattevaktene skal kontrollere at det er låst. Nattevaktene skal også kontrollere at farlig avfall ikke er hensatt utenfor de miljøstasjonene som er etablert. Avvik skal rettes opp og registreres i vaktprotokollen.

e) Inntil miljøstasjoner er på plass, gjelder følgende
Avfallsmottak er utplassert på de steder som er angitt i vedlegg 1.
Avfallsmottakenes type og kapasitet er angitt i tabell i vedlegg 2.
Alle mottaksanordninger skal merkes / skiltes med hvilken type avfall de er beregnet for.

f) Detaljert beskrivelse av prosedyrene for mottak og innsamling av avfall fra lystbåter.
Havnen har ubetjente stasjonære mottaksordninger og henteavtaler med godkjente operatører. Gjennom utsendelse av informasjon ( brev / e-post), foreningens hjemmeside, oppslag og skilting i havnen, blir båtplasseiere, leietakere og besøkende gjort oppmerksom på våre avfallsmottaksordninger. Alle er ansvarlige for å sortere og deponere sitt avfall i samsvar med dette. De som går nattevakt skal kontrollere at det er rent og ryddig og melde fra via vaktprotokollen om
det er uregelmessigheter, for eksempel kapasitetsproblemer. Dugnad skal brukes til mer omfattende ryddeaksjoner når det er nødvendig. Noen avfallsbeholder hentes / tømmes i avtalte intervaller, mens andre hentes / tømmes når miljøansvarlig melder fra til operatør at slikt behov foreligger.

g) Beskrivelse av gebyrsystemet.
Det kreves ikke inn særskilt gebyr i forbindelse med avfallshåndtering. Kostnaden inngår som en del av havnens ordinære driftsbudsjett. Ved helt spesielle investeringsbehov, legges finansieringsplan frem som sak for årsmøtet.

h) Prosedyrer for innberetning av klager om utilstrekkelige mottaksanlegg.
Klager om utilstrekkelige mottaksanlegg skal sendes skriftlig til foreningens miljøansvarlig. Miljøansvarlig skal kontrollere om klagen er berettiget og utarbeide en avviksrapport med forslag om korrigerende tiltak til styret. Styret skal bestemme endelig løsning og innarbeide dette i handlingsplanen. Den som har fremsatt klagen har krav på et svar innen rimelig tid.

 

9) Prosedyrer for løpende samråd med havnebrukere, avfallshåndterere, og andre berørte parter.

Samråd med havnens brukere skjer som angitt i punkt 3 og 5. I tillegg blir avfallsordningen kommentert i årsberetningen. Utover dette, representerer styret havnens eiere, som også er havnens brukere. Styret har oppnevnt en miljøansvarlig, som har som oppgave å påse at mottaksordningene fungerer og blir brukt etter hensikten. Miljøansvarlig skal rapportere avvik til styret, og være bindeledd mellom styret og brukerne. Avvik er alle hendelser som ikke er i samsvar med HMS-planens bestemmelser. Havnens miljøansvarlige har løpende kontakt med de operatører havnen har avtale med.
Oppsummerings samtaler / gjennomgang av ordningene gjennomføres med den frekvens som til enhver tid synes hensiktsmessig, minimum en gang per år. En oppfølgings samtale med grunneier gjennomføres en gang pr. år eller oftere ved behov. Rapportering til myndigheter skal utføres, slik de bestemmer.

Beskrivelse av typer og mengder avfall fra lystbåter som mottas og håndteres.
De typer avfall som mottas, er de samme som angitt under vurdering av behov, pkt. 1. Detaljert deklarering av type avfall og mengde angivelse utføres med bistand av de godkjente operatører som henter avfallet. Se også vedlegg 2.
Sammendrag av gjeldende lovgivning og formalitetene i forbindelse med levering.
Dette er en del av rutinebeskrivelser og  nternkontrollsystem hos de operatører havnen har avtale med.

Opplysninger om hvem som er ansvarlig(e) for gjennomføring av planen.
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Gjennomføringsansvaret ligger hos styret som har oppnevnt en miljøansvarlig.

Beskrivelse av eventuelt utstyr og eventuelle prosesser til forbehandling av avfallet i
havnen.
Det foregår ingen forbehandling av avfall i havnen.

Beskrivelse av metoder for  registrering av faktisk bruk av mottaksanleggene i havnen.
Havnen har ingen metoder for registrering av faktisk bruk av mottaksanleggene, utover det som er angitt i pkt. 3, 6 og 7.
Beskrivelse av metoder for registrering av mengdene avfall fra lystbåter som mottas.
Dette er en del av rutinebeskrivelser og internkontrollsystem hos de operatører havnen har avtale med. Se for øvrig pkt. 7
Beskrivelse av hvordan avfallet fra lystbåter skal håndteres videre.
Dette er en del av rutinebeskrivelser og internkontrollsystem hos de operatører havnen har avtale med. Havnen er ikke direkte involvert i dette.

10) Beredskap

Miljøansvarlig skal sørge for å ha en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage eller stanse akutt forurensning. I mottak for farlig avfall er det til enhver tid lagret tilstrekkelig absorpsjonsmidler og verneutstyr (hansker, briller). Ved akutt forurensning på land skal miljøansvarlig varsles. Ved akutt utslipp av olje, drivstoff i sjøen skal det lokale oljevernberedskap varsles. Ring varslingssentral – tlf 110.

11) Helse og sikkerhet

Internkontrollforskriften som gjelder for arbeidslivet vil være et godt utgangspunkt for å ivareta helseog sikkerhetskrav i havna. Deler av sikkerhetsaspektene er også beskrevet i havnereglementet. Ved håndtering av utstyr og anlegg, utført av tillitspersoner i foreningen, skal aktivitetene så langt som mulig følge internkontrollforskriften. Det vil si at det skal være etablert gode og sikre rutiner for opplag, utsett og opptak. Bruk av mastekran og opptakskran krever sertifisering. Brygger skal være utstyrt med brannapparater, livbøyer og oppslag med nødnummer. Førstehjelpsutstyr skal være tilgjengelig i vaktbua.

12) Båteiere / båtbrukeres plikter

Ansvar og Intensjon.
Alle båteiere / båtbrukere har et selvstendig og personlig ansvar for å bidra til å ta vare på sikkerhet og miljøet. Dette gjelder både ved bruk av båten, mens båten er i havn og under opplag og vedlikehold. Dette ansvaret er også lovfestet i : Lov om vern mot forurensninger og avfall (Forurensningsloven). Det skal legges til rette for at vår havn skal fremstå som ren og ryddig, både på land og sjø. Havnen skal bære preg av at det er ordnede forhold. Gjennom dette skal vi synliggjøre at vi er med på å ta et miljøansvar.
Generelt.
Alle som har båt i havnen plikter å sette seg inn i de regler som gjelder for  avfallsbehandling og følge disse.
Komplett avfallsplan finnes i vakthuset og på hjemmesiden. Avvik / overtredelser meldes til miljøansvarlig. LBF henstiller til alle båteiere / båtbrukere å tenke miljø i forbindelse med sin båtbruk. Dette kan de gjøre ved å velge båtrelaterte produkter som er minst mulig skadelige for miljøet, tenke over hvordan de behandler sitt avfall, samt følge de retningslinjer som er gitt i avfallsplanen.
Avfall i sjøen.
Avfall skal ikke dumpes i sjøen i vårt havneområde. Dette omfatter olje og kjemikalier, septik, husholdningsavfall, utrangert utstyr og andre former for avfall. Ved løpende vedlikehold av båt som ligger i sjøen, skal det brukes kjemikalier som er minst mulig miljøbelastende ( renholdsmidler og lignende som kan renne ut i sjøen ). Tømming av båttoalett / septiktank er ikke tillatt i havnen, og må foretas i samsvar med de regler som, til enhver tid, gjelder i kommunen / sjøområdet. Portable toaletter kan tømmes i havnens toalett. Ved akutt utslipp av olje, drivstoff i sjøen skal det lokale oljevernberedskap varsles. Ring 110
Husholdningsavfall / avfall fra bruk av båt.
Det er satt opp et eget bygg for mottak av husholdningsavfall etter båtturen. Flasker, glass, metall og større plastgjenstander skal sorteres ut og leveres i mottaksbeholder merket ” Glass og metall ”. Andre former for
avfall skal ikke dumpes i disse containere. Er det fullt, må avfallet tas med hjem.
Spesialavfall / avfall fra vedlikehold og drift av båt.
Det er satt ut mottaksbeholdere for: Spillolje og batterier. Det skal settes ut beholdere for oljefiltre, malingrester, frostvæske,  plastkanner. Spesialavfall som ikke hører inn under dette, må bringes ut av havnen og deponeres på offentlig godkjent sted, dersom ikke annen mottaksbeholder er utsatt i havnen.
Avfall fra rydding av området på land.
Vår og høst vil det bli vurdert å sette ut en stor avfallscontainer i forbindelse med utsetting / opptak. Usortert avfall kan deponeres i denne ( gjelder ikke ovennevnte spesialavfall ).
Avfall fra spyling / rengjøring av båter.
Det er ikke oppsamlingsløsning for vann fra utvendig rengjøring. Det henstilles til båteier å begrense spyling til fjerning av slim, skjell og rur, samt velge et bunnstoff hvor ikke alt ender i sjøen ved rengjøring. Spyling i den hensikt å fjerne gammelt bunnstoff, må ansees som skraping / sliping.
Avfall fra skraping / sliping av bunnstoff.
Ved skraping, sliping eller annen fjerning av bunnstoff, skal det legges presenning under båten og for øvrig settes inn tiltak for å unngå spredning av slipestøv. Ved sliping, skal det, så langt det er praktisk mulig, benyttes slipemaskin koplet direkte til støvsuger ( kan leies av LBF). Oppsamlet avfall skal deponeres i beholder merket ” maling og lakkrester ” eller på godkjent offentlig avfallsplass.
Overtredelse.
Overtredelse av disse regler kan, i alvorlige tilfeller, føre til tap av rett til båtplass i havnen.

Langøen Båtforening

Måkeveien 20
1679 Kråkerøy

Epost:
post@langoenbaat.no