Handlingsplan

Handlingsplan- Utkast!

 

Langøen Båtforening 2022 – 2026

Denne handlingsplanen konkretiserer de satsningsområdene Langøen Båtforening skal ha spesielt søkelys på de neste fire årene. Planen skal forankres i hele foreningen og sikre at

Langøen Båtforening utvikler seg til beste for medlemmene og for nærområdet.

 

 Handlingsplan 2022 – 2026

Ønske om en handlingsplan ble gitt i et styremøte våren 2021, og således presenterer vi her handlingsplanen til Langøen Båtforening for perioden 2022-2026. Handlingsplanen staker nå ut kursen og er et resultat av de prosesser, debatter og handlinger som har drevet foreningen fremover de siste seks årene.

 

Langøen Båtforening driver en av Fredrikstad kommunes småbåthavner og forholder seg til retningslinjene gitt i havnereglementet, HMS planen, kystsoneplanen og festekontrakten. Således er dette avtaleverket som styrer vår handlingsfrihet og er sammen med våre egne regler og vedtekter pilarene i vår egen handlingsplan. Vi tar de overordnede rammene ut i foreningen vår, til medlemmene og til omgivelsene våre.

Det er viktig for utviklingen av foreningen at kommunikasjonen fungerer godt i alle ledd langs linjen, og at foreningens verdier, strategier, regler og prioriteringer ligger til grunn for beslutninger som tas. I det store og hele skal foreningen drives ansvarsfullt, av ansvarsfulle mennesker som bryr seg om utviklingen av båtliv i vår forening og i regionen. Vi ønsker at Langøen Båtforening skal være en forening med god styring og struktur som sikrer kontinuitet på ledersiden og god rekruttering og utvikling for våre tillitsvalgte og medlemmene. God styring betyr at foreningens styre, administrasjon og drift har tydelige mål og dermed har gode planer og strategier og tydelige rolleavklaringer som bygger opp om målsetninger. Foreningen skal ha en langsiktig plan og vedlikeholde informasjon til medlemmene og omgivelsene.

 

Det er alltid utfordrende å få planer omsatt i praksis, men det er vårt håp at den foreliggende handlingsplan vil være en god retningsgiver for mer, og enda bedre, aktivitet i alle ledd i foreningen. Gjennom de senere årene har det vært en prosess i foreningen for å tydeliggjøre prioriteringer for de neste årene – og i lengre perspektiv. Handlingsplanen gir grunnlag for de konkrete aksjonspunkter styret og drift skal ha fokus på for å nå målsettingene. I dette arbeidet ligger også et initiativ til å utvikle foreningen organisatorisk.

Foreningens hovedsatsningsområder presenteres innledningsvis i denne planen. Handlingsplanen vil gi foreningen et løft og være et godt verktøy for å gjøre hverdagen på alle plan kvalitativt bedre, mer oversiktlig og tydelig.

 

 

For styret i Langøen Båtforening – 2022

  

Arild Terland

Per Arne Iversen

Jeanette Reinsch

Per Ole Helgesen

Espen Alsing

Styrets leder

Nestleder

Sekretær

Styremedlem

Kasserer

   

Erik H. Ingebrigtsen

Egil Kolberg

Harry Høili

Helle Kristin Gjølme

Styremedlem

Styremedlem

Varamedlem

Varamedlem

 

 Satsningsområdene for perioden:

1.                Optimalisering og justering utriggere

2.                Utvidelse av havna

3.                Justering av brygge 8

4.                Bølgebryter

5.                Kraner og slipp

6.                Strøm

7.                Bygningsmasse (klubbhus, vaktbu, m.m.)

8.                Opplagsplass- utslipp fra vårpussaktiviteter

9.                Økonomi og organisering

10.              Trygghet (for tillitsvalgte & medlemmer)

 

 1. Optimalisering og justering utriggere

 Det er flere plasser på brygge 8 som må justeres i forhold til manøvreringsplass. I tillegg er det mulighet for å utrede ytterliggere kapasitets optimalisering på andre brygger.

 

Hovedmål for perioden:

 • Planlegging
 • Kravspesifikasjon
 • Budsjettering
 • Innkjøp
 • Innstallering og gjennomføring

 

Dette prioriterer vi vinteren 2022/23:

 • Justere plasser med dårlig manøvreringsplass.
 • Justere plasser der det er for små båter i store plasser
 • Forslag til rokkering av båter for å optimalisere plassene.

 

Våre utfordringer:

 • Brygge 8 har for store plasser i forhold til manøvreringsplassen i hver ende.
 • Pir 2 syd og pir 3 nord har for mye manøvreringsplass i forhold til størrelsene.

 

   

 1. Utvidelse av havna

Det er og har i lang tid vært ventelister for båtplass. Vurdering på ytterligere utvidelser må gjøres.

Alternativer er nord i sivet, syd mot tankodden, vest ut i elva og forlenge brygge 8 minimum tilsvarende pir 2, 3 og 4. Sommerplass på land med bruk av rampe er også et alternativ.

 

Hovedmål for perioden:

 • Planlegging
 • Kravspesifikasjon
 • Budsjettering
 • Innkjøp
 • Innstallering og gjennomføring

 

Dette prioriterer vi i 2023:

 • Planlegging
 • Utredning
 • Beslutning

 

Dette prioriterer vi i 2024/2025:

 • Søknad og bestilling

 

Dette prioriterer vi i 2025/2026:

 • Installasjon

 

Våre utfordringer:

 • Foreningen fortsetter å ta inn nye medlemmer og ventelistene øker.
 • Kapasitet i dagens havn er sprengt.
 • Vil det «lønne» seg og gjøre noen av disse tiltakene.

  

 

 1. Justering av brygge 8

Brygge 8 er ikke gunstig plassert grunnet dybder. Sprenging og flytting bør vurderes samt avslutning i enden av brygge 8 mot elva med skikkelig bølgebryter.

 

Hovedmål for perioden:

 • Planlegging
 • Kravspesifikasjon
 • Budsjettering
 • Innkjøp
 • Innstallering

 

Dette prioriterer vi i 2023:

 • Innhente anbud
 • Evaluering av anbud

 

Dette prioriterer vi i 2024/2025:

 • Søkning og gjennomføring

 

Våre utfordringer:

 • Usikkerhet om godkjenning
 • Lønnsomhet
 • Finne noen som vil ta jobben

  

 1. Bølgebryter

 Molo har rammetillatelse gitt 24. februar 2020 med forutsetninger om følgende:

 • Søknad om tillatelse til tiltak må innsendes.
 • Oppdatert gjennomføringsplan
 • Detaljerte tegninger med redegjørelse for arbeider/tiltaket/utførelse osv.
 • Det må innhentes tillatelse etter havne- og farvannsloven.
 • Det skal redegjøres for avbøtende tiltak ifbm. Biologisk mangfold/bløtbunn innenfor tiltakets område.
 • Tillatelse etter forurensingsloven må innhentes.

 Det er har vist seg å være vanskelig å få gjennomført dette både med å finne en entreprenør og økonomisk. Andre havner har brukt 1,5M for samme prosess som har endt med at det ikke ble økonomisk forsvarlig å sette opp molo. Alternative bølge brytere bør da vurderes.

 

Hovedmål for perioden:

 • Planlegging
 • Kravspesifikasjon
 • Budsjettering
 • Innkjøp
 • Innstallering

 

Dette prioriterer vi i 2023/24:

 • Innhente anbud
 • Evaluering av anbud

 

Dette prioriterer vi i 2024/25:

 • Søknad og gjennomføring

 

Våre utfordringer:

 • Finne noen som vil ta jobben
 • Pris
 • Godkjenning

 

 1. Kraner, rampe og slipp

 Kraner og slipp begynner å bli gammelt og slitt. Sertifiseringer og vedlikehold utgjør en større og større utgiftspost. Fleksibilitet på dagens utstyr er liten og sjåfører er mindre motivert til å bruke gammelt og slitt utstyr med stadig økende problemer.

 

Hovedmål for perioden:

 • Planlegging
 • Kravspesifikasjon
 • Budsjettering
 • Innkjøp
 • Innstallering

 

Dette prioriterer vi i 2022:

 • Planlegging
 • Besøk til andre foreninger/havner
  • Teleporter
  • Truck
  • Sublift
  • Slipwaytrailer
  • Ny kran
  • Andre alternativer
 • Kan vi samarbeide med Rød Båtforening eller andre foreninger.
 • Rampe
  • Bør også kunne brukes med henger og bil.
  • Må vi søke? Rehabilitere eksisterende rampe/slipp.
   • Prosjektering grunnforhold
   • Sedement prøver, analyser ++
  • Mulige utredninger?

 

Dette prioriterer vi i 2023:

 • Utrede alternativer
  • Fordeler/ulemper og konsekvenser med alternativene
  • Har vi medlemmer og fleksibilitet i operatører?
 • Innstille ett par alternativer til årsmøtet 2023.

 

Dette prioriterer vi i 2023/24:

 • Bestilling

 

Dette prioriterer vi i 2024/25/26:

 • Leveranse og igangkjøring av Sublift, truck, teleporter, henger eller tilsvarende.
 • Salg og riving av gamle kraner m.m

 

 

Våre utfordringer:

 • Utførelse og kapasitet, egenutførelse/innleie
 • Egnende operatører
 • Budsjett

 

 

 1. Strøm

Kapasiteten på vinterstid er ikke tilstrekkelig. Det er i tillegg for lite inntak på nordsiden. Dette er allerede igangsatt, og anleggsbidrag er betalt netteier.

Strøm nettet i havna er i stedvis i gammel og dårlig forfatning.

 

 Hovedmål for perioden:

 • Planlegging
 • Kravspesifikasjon
 • Budsjettering
 • Innkjøp
 • Innstallering

 

Dette prioriterte vi vinteren 2022:

 • Oppgradering av strøminntak og inntakssikringer i nord er bestilt og planlagt utført 28.
  til 29. oktober. Dette vil bedre kapasiteten på vinterstrømmen til PIR
  2, 3 og 4.

 

Dette prioriterer vi i 2023:

 • Oppgradering av strøm skap vinterstrøm på land
 • Oppgradering av flere strømmålere
 • Innhente anbud
 • Evaluering av anbud

 

Dette prioriterer vi i 2024:

 • Oppgradering av resterende utrangerte installasjoner.

 

Våre utfordringer:

 • Under 200V på bryggene på vinterstid
 • Lav inntaksspenning nord
 • Manglende målere i stolper og manglende system målere på opplagsplasser
 • Generell dårlig infrastruktur på oppplagsplasser

  

 

 1. Bygningsmasse (klubbhus, vaktbu, m.m.)

 Bygningsmasse og mulig etterslep på vedlikehold bør vurderes. Klubbhus bærer preg av og ikke være etter dagens standard. Pers dags dato mangler også egnende vaktlokale.

 

 Hovedmål for perioden:

 • Planlegging
 • Kravspesifikasjon
 • Budsjettering
 • Innkjøp
 • Innstallering

 

Dette prioriterer vi i 2022/23:

 • Vaktbu

 

Dette prioriterer vi i 2023/24:

 • Male alle innvendige overflater i klubbhuset.
 • Bytte gardiner, lys m.m. til mer tidsriktig design

 

Dette prioriterer vi i 2024/35:

 • Dusj og toalett rom

 

Dette prioriterer vi i 2025/26:

 • Utvendige fasader

 

Våre utfordringer:

 • Økt etterslep på vedlikehold

 

  

8. Opplagsplass- utslipp fra vårpussaktiviteter

Pr i dag har vi ikke oljeutskiller eller sandfelle og vi usikre på om vi har avrenning av miljøgifter fra opplagsplasser, men det kan forekomme. Avrenningen bør fanges opp og styres via sandfangkum, oljeutskiller og tilsvarende for å hindre utilsiktet avrenning til sjø. Dette er sannsynlig vil komme som krav i fremtiden.

 

Utrede om det finnes det offentlige støtteordninger som kan benyttes.

 

Hovedmål for perioden:

 • Planlegging
 • Kravspesifikasjon
 • Budsjettering
 • Innkjøp
 • Innstallering

 

Dette prioriterer vi i 2022:

 • Planlegging
 • Budsjettering

 

Dette prioriterer vi i 2023:

 • Ferdigstille rampe

 

Dette prioriterer vi i 2024:

 • Ferdigstille spyleplass

 

Våre utfordringer:

 • Utførelse/innleie
 • Budsjett, vanskelig å budsjettere

 

 

 1. Økonomi og organisering

Økonomien til foreningen er god. Inntektene står i stil med kostnadene og det er innført en god modell for økonomisk styring. Pr i dag er det kun styret som er engasjert i å drifte foreningen, samt sporadisk dugnad med og uten lønn. Driftsgjengen vokser hvert år, men blir eldre og eldre, Skal vi vurdere endring av opplegget vårt? Skal vi kjøpe mer tjenester?

Det trekker i retning av mer og mer betalte tjenesteyting samtidig som vi prøver å ivareta tradisjonelt båtliv fra tidligere dager. Vi kan muligens se hvordan andre foreninger på vår størrelse er organisert og trekke lærdom av deres organisering.

 

Hovedmål for perioden:

 • Research overfor andre foreninger
 • Organisering og arbeidsfordeling
 • Avklare fremtidig kompetansebehov

 

Dette prioriterer vi i 2022/23:

 • Research
 • Planlegging veien videre
 • Innhente likt innskudd for alle medlemmene
 • Redusere arbeidsmengde for kasserer og sekretær

 

Dette prioriterer vi i 2023/24:

 • Vurdering av alternativer til InfoMarina
 • Vurdere medlemskap i KNBF, OBU eller tilsvarende.

 

 

Våre utfordringer:

 • Utvikling i samfunnet der «dugnads» ånden overfor frivillige organisasjonene sitter langt inne
 • Økonomi, bæreevne for fremtidig drift og investeringsbehov
 • Trenger vi havnesjef, driftsleder eller tilsvarende.

 

  

 1. Trygghet (for ansatte, tillitsvalgte & medlemmer)

Helse og sikkerhetstiltak for å sikre ansatte, medlemmer, brukere og tillitsvalgte. Målet er å unngå personskader, materielle skader og skader på miljø. Vi skal ha en trygg havn, med sikre områder og sikre rutiner og aktiviteter. Oppnås ved hjelp av tiltak og evaluering av resultat etter gjennomføring.

 

Selve gjennomføringen av tiltak i våre planer, er den viktigste delen av helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet. Deler av foreningens HMS-arbeid skal være dokumentert skriftlig. Her skal det gå klart fram når og hvordan ulike forhold kartlegges og kontrolleres, og hvordan vi skal forebygge, avdekke og rette opp feil. Det skal også være tydelig hvem som har ansvaret for alle ledd i sikringsarbeidet.

 

Det skal være skriftlige beskrivelser av:

 

 • Hvilke mål foreningen har for helse, miljø og
 • Hvordan foreningen er organisert, blant annet fordeling av ansvar og oppgaver innenfor HMS.
 • Hvordan kartlegging av risiko er gjennomført (brev, rapporter, måleresultater og lignende).
 • Hva som skal gjøres, når og av hvem, for å fremme helse, miljø og sikkerhet (handlingsplan).
 • Rutine for å håndtere feil og mangler.
 • Hvordan HMS-rutinene gjennomgås for å sikre at de fungerer etter

 

 

Hovedmål for perioden:

 • Status
 • Årsaksanalyser
 • Organisering og arbeidsfordeling

 

Dette prioriterer vi i hele perioden:

 • Null skade & null utslipp
 • Krankjøring
 • Opplagsplass
 • Dugnadsarbeid

 

Våre utfordringer:

 • Mennesker
 • Organisering og arbeidsfordeling
 • Holdninger til HMS

 

Revidert 21. juli 2022. 

Langøen Båtforening

Måkeveien 20
1679 Kråkerøy

Epost:
post@langoenbaat.no