Havnereglement

Havnereglement

Revidert 15. april 2024. 

§ 1 Båtplasser

a) Medlemskap i Langøen Båtforening er en betingelse for søke om båtplass. Ingen kan selge sin båt med tilhørende båtplass i Langøen Båtforening. Man må også være medlem for å benytte opplag eller andre vesentlige tjenester fra foreningen.

b) Framleie eller overdragelse ved arv skal foretas av styret. Båtplass kan gå i arv i direkte arvelinje etter skriftlig søknad til styret. Er arvtaker medlem beholder medlemmet sitt medlemsnummer.

Er arvtaker ikke medlem tildeles nytt medlemsnummer ved innmelding. Arvtaker betaler nytt innskudd og årsavgift etter gjeldende satser, når plassen overføres.

c) Alle båter ligger på medlemmenes eget ansvar, på vannet og i opplag. Båteier må selv sørge for at båten er vinterkonservert for å unngå frostskader ved eventuelle strømbrudd både på vann og på land.

d) Et medlem kan beholde plassen sin i inntil 2 år ved salg, reparasjon og lignende av båten uten at han/hun benytter plassen. Medlemmet må skriftlig meddele styret. Plassen kan framleies av styret.

e) Etter 2 år blir plassen inndratt av styret, innskudd tilbakebetalt og plassen fordelt på nytt. Særlige helsegrunner eller andre alvorlige omstendigheter kan gi styret grunnlag for å gi dispensasjon for ytterligere ett år etter skriftlig søknad fra medlemmet.

§ 2) Tildeling av båtplasser

a) Fortrinnsrett til båtplass har innbyggere i Fredrikstad. Det kan tildeles kun en båtplass pr. medlem. Ved framleie av båtplass betaler medlemmet bryggeleie, men får refundert halvparten hvis plassen leies ut, forutsatt at styret har fått melding om at plassen kan leies ut innen fristen 1 mars. Den som leier går vakten og betaler også bryggeleie.

b) Tildeling av båtplass, fast- eller leieplass, skal skje etter medlemmets ansiennitet, med unntak for Gnr. 425, bnr. 19, som ifølge festekontrakt har rett til båtfeste. Denne retten er nedfelt i foreningens leieavtale med Fredrikstad kommune og kan gjøres krav på en gang av en i husstanden. Den som innehar styreverv i foreningen vil få fortrinnsrett ved søknad om båtplass. Dette gjelder både ny plass og bytte av båtplass.

c) Tildeling av nye fastplasser og leieplasser skjer etter ansiennitet, basert på medlemsnummer og båtstørrelse. Søknadsfrist er 1. mars og det må søkes skriftlig hvert år. Tildeling skjer fortløpende av styret etter denne dato.

d) Medlemmer som har båtplass kan søke om, bytte, og har da fortrinnsrett før andre medlemmer ved tildeling. Særlige helsegrunner kan også gi fortrinnsrett ved søknad om mer hensiktsmessig båtplass.

e) Medlemmer som ikke skal ta i bruk sin plass for sesongen må melde ifra før 1. mars

f) Maksimum framleietid er 2 sesonger. Ingen har anledning til å leie eller låne ut sin plass til andre.

g) Styret har myndighet til å rokere på plassene i havna, i tilfelle der båtstørrelsen ikke er i samsvar med tildelt plass.

§ 3 Båtstørrelse og begrensninger

Langøen Båtforening er småbåthavn og skal ikke ha båter større enn 42 fot, hensiktsmessig bredde. Dispensasjon fra begrensingene krever særlige grunner og skriftlig søknad til styret.

§ 4 Forsikringer

a) Medlem med båtplass eller som benytter opplag skal minst ha brann- og ansvarsforsikring. Styret kan be om dokumentasjon fra medlemmet på selskap.

b) Medlem som forårsaker skade eller havari, på vannet eller i opplag, som eventuelt påføres andre medlemmers båt har foreningen intet økonomisk ansvar. Medlemmet kan stilles til erstatningsansvar for skade på foreningens eiendom, brygger, anlegg eller utstyr.

c) Foreningens objektive ansvar dekkes kun i den utstrekning og omfang den til enhver tid gjeldende foreningsforsikring dekker.

§ 5 Fortøyning, utsettingsrampe og ladestrøm

a) Båten skal fortøyes i anvist plass. Fortøyning og fendring må være tilfredsstillende. Styrets pålegg om fortøyning må følges. Fenderlister og annet utstyr som monteres på båtplassen skal ha standardutforming i tråd med styrets anvisning. Det skal ikke fortøyes med metall mot metall på bryggene.

b) Tauverk må være av bra kvalitet og fortøyningstau skal være påsatt gummiavlastere. Det skal være minst to fendere på hver side av båten. Uaktsomhet kan føre til erstatningsansvar. Se også § 4 b.

c) Ladestrøm maks et døgn med godkjent og merket kabel. Utstyr til lading skal være godkjent for maritimt bruk. Ved strømforbruk utover lading i et døgn må det benyttes strømmåler både vinter og sommer. Kontakt styret for å få tildelt strømmåler.  Foreningen har ikke ansvar for skader i båten ved eventuelle strømbrudd (planlagte eller uforutsette).

d) Strømkabler, splitter, koblinger med mer skal være godkjent for utendørsbruk. Skjøter, koblinger eller annet skal i den grad det er mulig unngås. Ingen kabler skal ligge i vann. Tverrsnitt skal være minimum 2,5mm2 og minst IP44. Kabler skal være uten synlige skader. Styret kan uten forvarsel fjerne ikke godkjente kabler.

Klikk på følgende link for detaljer angående godkjent fortøyining og hva som er tillatt brukt: Retningslinjer fortøyning. 

§ 6 Kraner og slipp

Kraner skal kun benyttes av medlemmer med gjennomført krankurs. Det skal alltid være to personer ved bruk av mastekran. Slippen betjenes kun av personer godkjent av styret.

§ 7 Opplag

a) Ingen båter må hensettes på land uten avtale med styret og på anvist plass. Vinteropplagsperioden er fra 15 august til 15 juni. Alt opplag utover vinteropplag må avtales med styret.

b) Opplagsmateriell og lignende bør ha naturvennlig farge og ryddes bort umiddelbart til anvist sted etter sjøsetting. Alle båter, master og opplagsmateriell skal merkes med foreningens merkelapper etter anvisning fra styret. Umerket utstyr blir fjernet.

c) Ved utsetting eller opptak med mobil kran skal det være to ansvarlige utpekt av styret som gjennomfører logistikk og forberedelser. Ved opptak plikter medlemmet å sikre krybber og opplagsutstyr slik at ulykker unngås. Dette skal være klart en uke før opptak slik at det kan kontrolleres av opptaksansvarlige. Er utstyret alvorlig ureglementert kan medlemmets båt nektes opptak.

§ 8 Ferdsel i havna

a) Biler må ikke parkeres ved kaifronter, bryggekanter eller kraner slik at de hindrer ferdsel eller annen nødvendig aktivitet i havna. Ved parkering på opplagsplasser må heller ikke dette være til hinder for nødvendig aktivitet.

b) Det må utvises særlig forsiktighet ved båtpuss, utsetting og opptak ved kjøring på foreningens område. Fartsgrensen i havna er 15 km og alle medlemmer plikter å vise hensyn og ferdes forsiktig i havnas tilstøtende boligområder.

§ 9 Helse, miljø- og sikkerhet (HMS)

a) HMS er nedfelt i egen plan og retningslinjene her må følges av alle medlemmer.

b) Medlemmer med båtplass har vaktplikt. Vaktinnstruks og vaktliste er å anse som en del av havnereglementet

 

 

Langøen Båtforening

Måkeveien 20
1679 Kråkerøy

Epost:
post@langoenbaat.no