Vedtekter

VEDTEKTER LANGØEN BÅTFORENING

Revidert 15. april 2024.

 

§1 Foreningens navn

Foreningens navn er Langøen Båtforening, grunnlagt 7. mars 1970.

 

§2 Formål

a) Foreningens formål er å arbeide for en god båthavn for medlemmene og være et maritimt samlingsmiljø.

b) Foreningen skal også arbeide for å tilfredsstille offentlige krav og pålegg innenfor helse, miljø og sikkerhet.

c) Langøen Båtforenings virksomhet er regulert av festeavtale med Fredrikstad Kommune.

Og vedtekter, havnereglement og retningslinjer nedfelt i helse, miljø- og sikkerhetsplan som vedtas av årsmøtet.

 

§3 Medlemskap og medlemmer

a) Enhver som ønsker å bli medlem skal søke skriftlig til styret. Ved opptak i foreningen plikter medlemmet å sette seg inn i foreningens vedtekter, havnereglement og helse, miljø og sikkerhetsplan. Medlemmet plikter å betale kontingent, innskudd, avgifter og eventuelle gebyrer fastsatt av årsmøtet.

b) Endring i medlemmets post- eller e-post adresse og telefonnummer skal varsles foreningen skriftlig umiddelbart. Utmelding av foreningen skal skje skriftlig. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år kan strykes.

c) Alle medlemmer har like rettigheter og plikter i foreningen. Ansiennitetsprinsippet gjelder etter medlemsnummer ved tildeling av båtplass, dog gjelder særregler som omtales i § 2 i Havnereglementet.

d) Medlemmer som skader foreningen og/eller ikke overholder foreningens vedtekter, regler eller retningslinjer kan ekskluderes av styret etter en skriftlig advarsel om forholdet. Medlemmet har fjorten dagers skriftlig svarfrist. Styrets vedtak om eksklusjon kan skriftlig ankes inn for årsmøtet. Anken fremmes gjennom styret. Årsmøtet tar endelig avgjørelse i saken. Det ekskluderte medlemmet bør være tilstede på årsmøtet. Ved anke opprettholdes medlemskap og båtplass, men bruksrett til båtplassen bortfaller til årsmøtet har fattet endelig vedtak.

e) Eier av båt som på grunn av dårlig fortøyning eller annen skjødesløshet skader en annen båt eller utstyr i foreningen plikter å erstatte skaden. Hvis erstatning ikke skjer, kan medlemmet ekskluderes av styret og medlemmets båt vises bort fra havna. Denne beslutningen er endelig dersom styret gjør slikt vedtak. Eksklusjon kan også foretas av styret uten ankemulighet hvis medlemmet unnlater å betale, innskudd, avgifter eller eventuelle gebyrer.

f) Ved utestengelse kan man ikke bli medlem før man har gjort opp for tidligere forhold.

g) Langøen båtforening registrerer personopplysninger om medlemmene. Personopplysninger som båtplass, medlemsnummer, navn og telefonnummer kan deles mellom medlemmer i Langøen båtforening som, for eksempel oppslag i klubbhus, lister på tavler og hjemmeside, vaktlister som sendes pr e-post og liknende.

 §4 Årsmøtet

a) Årsmøtet er foreningens høyeste organ og skal avholdes innen utgangen av mars hvert år. Årsmøtet kunngjøres av styret med en måneds varsel på foreningens hjemmeside, ved oppslag i havna og ved at det sendes epost til hvert medlem.

b) På årsmøtet skal følgende behandles:

1 Årsrapporten

2 Revidert regnskap

3 Fastsette kontingent, innskudd, avgifter og gebyrer

4 Innkomne forslag

5 Budsjett

6 Valg

c) I tilfelle stemmelikhet under valgene avgjøres valget ved loddtrekning. Ved stemmelikhet ellers har formannen dobbeltstemme.

d) Årsmøtet er beslutningsdyktig når innkallingen har skjedd etter vedtektene. Årsmøtet treffer sine beslutninger med simpelt flertall blant de fremmøtte medlemmer, med mindre annet fremgår av disse vedtekter.

Styret er ansvarlig for å legge fram forslag om endringer i vedtekter, havnereglement eller retningslinjer. Forslag må være styret i hende senest 21 dager etter at dato for årsmøtet er varslet. Endringer i vedtektene kan kun vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer.

Ektefelle/samboer med fullmakt kan stemme på vegne av medlemmet.

e) Styret skal sette valgkomiteen i arbeid.

 

§5 Styrets sammensetning og myndighet

a) Foreningens styre skal bestå av 7 medlemmer pluss to varamenn som velges hvert år.

Leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlemmer velges for to år av gangen, etter partall- og oddetallsordning.

b) Styret har den administrative myndighet og besørger alle løpende forretninger, og skal ivareta foreningens tarv i det hele.

c) Styret skal innkalle til medlemsmøte når mer enn 5% av medlemmene skriftlig forlanger det. Forøvrig har styret opplysningsplikt til medlemmene og skal ved behov avholde minst et medlemsmøte i løpet av året. Det påligger også styret å holde foreningens hjemmeside og Facebookside oppdatert.

d) Ekstraordinært årsmøte kan berammes av styret eller når 10% av medlemmene skriftlig forlanger det. Vedtektsendringer kan bare tas på ordinært årsmøte.

e) Årsmøtet har fastsatt en øvre grense for låneopptak i foreningen. Grensen er kr 9.000.000,- (9millioner) 2021-kroner, og indeksreguleres.

 

§6 Kontingent, innskudd, avgifter og gebyrer

a) Årsmøtet fastsetter kontingent, innskudd, avgifter og gebyrer, som vedlegg til havnereglementet. Styret gis i ekstraordinære situasjoner fullmakt til å øke avgifter for strøm for å dekke foreningens kostnader.

b) Alle medlemmer skal betale kontingent.

c) Årlig bryggeleie betales av alle med båtplass uavhengig av eventuell framleie av plassen.

d) Innskuddet for båtplass er regulert i en breddemeterpris som er lik for alle.

e) Medlemmer som selger båt eller utstyr innenfor foreningens område fortsetter å svare for alle kostnader / avgifter tilknyttet båt og utstyr frem til det enten er overtatt av et annet medlem eller er fysisk fjernet fra foreningens område.

§7 Foreningens eiendom og eiendeler

a) Medlemmene kan etter avtale bruke utstyr og fasiliteter som tilhører foreningen. Misbruk eller skadeverk kan medføre erstatningsansvar, tap av rett til bruk og eventuell eksklusjon fra foreningen.

b) Medlemmer har fortrinnsrett til å leie foreningshuset etter avtale og etter gjeldende satser.

Husstyret kan avvise enhver leietaker som ikke er egnet.

c) Foreningens midler disponeres av styret i henhold til budsjett og arbeidsprogram som er fastsatt av årsmøtet. Styret fører fortegnelse over foreningens eiendeler og hvor disse oppbevares. Foreningens kontante midler innsettes i bank.

 

§8 Oppløsning av foreningen

a) Forslag om oppløsning av foreningen skal behandles på samme måte som vedtektsendringer. Dersom foreningen oppløses, bestemmes med alminnelig flertall hvordan foreningens eiendeler skal avhendes. Midlene skal dog anvendes til et lignende formål eller skjenkes til veldedige formål.

Langøen Båtforening

Måkeveien 20
1679 Kråkerøy

Epost:
post@langoenbaat.no